Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod för leverantörer

Avsikt
Denna uppförandekod för leverantörer är en viktig del av, och utgör grunden för, Together Techs strategi för en hållbar leverantörskedja och främjandet av lagliga, professionella och rättvisa metoder som integrerar respekten för arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik. Policyn utgår från befintliga internationella och nationella överenskommelser och konventioner, nationella lagar, förordningar samt god affärssed.

FN:s Global Compact
Together Tech är medlem i FN:s Global Compact och vi stödjer dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Det är viktigt för oss att våra leverantörer också lever upp till våra värderingar och ambitioner. Besök gärna www.unglobalcompact.org och lär dig mer.

Omfattning
Uppförandekoden för leverantörer är en integrerad del av avtalet mellan leverantören och Together Tech. Termen "anställd" som används i denna uppförandekod för leverantörer omfattar alla som arbetar för eller på uppdrag av en leverantör, inklusive men inte begränsat till hel- och deltidsanställda, konsulter, entreprenörer, praktikanter, tillfälligt anställda, migrerande arbetstagare, högsta ledningen och styrelsen. Uppförandekoden för leverantörer gäller för alla leverantörer som levererar varor och/eller tjänster till Together Tech, inklusive deras moderbolag, dotterbolag eller närstående enheter samt deras respektive anställda och agenter (nedan individuellt och kollektivt kallade "Leverantör").

Riktlinjer

Arbetsmiljö
Leverantören ska följa alla tillämpliga nationella bestämmelser om arbetsvillkor, arbetstider, löner och förmåner. Leverantören ska erkänna och respektera den anställdes rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor. 
Leverantören ska inte acceptera någon form av respektlöst beteende, diskriminering, trakasserier eller ofredande.

Miljö och hållbar utveckling
Leverantören ska bidra till en hållbar utveckling genom att alltid ta hänsyn till miljön, hushålla med resurser och minimera miljöpåverkan. Leverantören ska följa gällande miljölagar och förordningar.
Leverantören uppmuntras att ta initiativ för att stärka miljömedvetenheten och utvecklingen av miljövänlig teknik. Leverantören ska prioritera försiktighetsprincipen när det gäller verksamhetens miljöpåverkan.

Immateriella och industriella rättigheter
Leverantören ska följa och respektera tillämpliga nationella lagar och förordningar samt internationella konventioner och förordningar om skydd av immateriella och industriella rättigheter. 
Leverantörens verksamhet får inte leda till obehörig användning eller intrång i andras skyddade rättigheter eller affärshemligheter, inbegripet inblandning i konstruktion, produktion och användning av förfalskade komponenter.

Mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och barnarbete
Leverantören ska respektera FN:s konvention om mänskliga rättigheter och följa Internationella arbetsorganisationens konventioner och rekommendationer samt acceptera det ansvar de har gentemot sina anställda och de samhällen där de är verksamma. 

Barnarbete*, tvångsarbete, människohandel, diskriminering av minoriteter, invandrare och ursprungsbefolkningar är olaglig verksamhet som kränker den mänskliga värdigheten och ska inte tolereras.
*Med barn avses personer under 15 år enligt Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om barnarbete nr 138. För länder som enligt lag tillåter lätt arbete under 15 år måste laglig efterlevnad alltid följas.

Leverantören ska erbjuda alla individer samma förutsättningar oavsett hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnicitet, läggning och andra egenskaper. 

Mångfald
Leverantören ska erbjuda alla anställda lika anställningsmöjligheter. Leverantören ska verka för att främja mångfald och motverka alla former av diskriminering i sin affärsverksamhet och i den egna leverantörskedjan.

Exportkontroll och ekonomiska sanktioner
Leverantören ansvarar för att nationella och internationella sanktioner samt exportkontrollregler för produkter och tjänster följs. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förbud mot försäljning och export av varor till länder som är föremål för sanktioner, slutanvändare eller tillverkning för militära ändamål utan stöd av lokala tillämpliga lagar.

Korruption och mutor
Leverantören ska bidra till ett samhälle och en samhällsekonomi där det finns en stark tilltro till företag, entreprenörskap och rättsstatens principer. Leverantören ska därigenom motverka givande och mottagande av mutor, penningtvätt och andra former av korruption som kan påverka marknadsmässiga affärsrelationer.

Sekretess och dataskydd
Leverantören ska upprätthålla hög sekretess och dataskydd i den egna verksamheten och den bransch där den är verksam. Leverantören ska hantera personuppgifter och uppgifter om individer, företag och organisationer med största försiktighet och arbeta för att förebygga risken för data-läckor och obehörig spridning. 

Leverantören ska bland annat sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt följa de regler som anges i EU-förordning nr 2021/679, även kallad den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Konkurrens och tillitsförmåga
Leverantören ska främja sund konkurrens och följa god marknadssed. Det råder nolltolerans mot förtal eller felaktiga jämförelser med konkurrenter.

Utlämnande av uppgifter och mål
Leverantörer ska vara transparenta när det gäller det egna företagets resultat och följa gällande regler för rapportering av hållbarhet och finansiella resultat. Om Together Tech kräver data från leverantören (dvs. koldioxidavtryck) ska leverantören tillhandahålla sådan information i alla inblandade parters bästa intresse.
Leverantören ska fastställa mål för kontinuerlig förbättring av sin miljömässiga eller sociala prestanda.

Tillmötesgående
Leverantören ska till fullo följa lagar, förordningar, förordningar och instruktioner från nationella och internationella rättsliga organ som påverkar företagets verksamhet. 

Intressekonflikt
Leverantören ska vidta rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter, verkliga eller icke-verkliga.

Mekanismer för klagomål
Leverantören ska verka för en transparent och ansvarsfull företags- och medarbetarkultur med hög affärsetik. Leverantören ska tillhandahålla en funktion för klagomål till olika intressenter. En linje för visselblåsare eller liknande mekanism ska finnas tillgänglig för berörda parter så att de kan kommunicera sina frågor. Klagomålsmekanismer ska säkerställa anonymitet och förhindra alla former av repressalier.

Together Techs visselblåsarkanal nås via vår officiella hemsida.

Hållbarhetsrisker och möjligheter
Leverantören ska ha mekanismer för att bedöma och hantera miljömässiga, sociala eller finansiella risker och möjligheter. 

Kundens uppförandekod
Som underkonsult på Together Tech representerar konsulten Together Tech i sitt uppdrag. Det är därför viktigt att konsulten uppmärksammas på Together Techs kunds uppförandekod. 

För de leverantörer som vi hanterar åt kunden som en del av vårt ansvar gäller kundens uppförandekod även för våra egna leverantörer.

Hantering av leverantörer i tidigare led
Leverantörer bör aktivt arbeta för att deras egen leveranskedja ska uppfylla lagkrav och främja stadiga framsteg mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis.

Kontakt
Om du har frågor eller funderingar om denna policy kan du kontakta din ordinarie kontaktperson hos Together Tech eller till contact@togethertech.com